Fit 1

Ważny komunikat

Zarząd spółki Fit 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje o uzgodnieniu w dniu 22 lutego 2024 r. planu połączenia spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze spółkami:

(i) Benefit Systems spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844), przy placu Europejskim 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370919, REGON 750721670, NIP 8361676510, kapitał zakładowy: 2.958.292,00 zł, wpłacony w całości, BDO 000558784 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”)

oraz

(ii) FIT 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000993343, REGON: 523192322, NIP: 5273020381,

(iii) FIT 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001020039, REGON: 524484972, NIP: 5273043413,

(iv) FIT 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001049289, REGON: 525942075, NIP: 5273067922,

(v)    FIT AND MORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836356, REGON: 385866267, NIP: 9512500437,

(vi) CONCEPT SELF INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839110, REGON: 385959715, NIP: 9512500897,

(vii)  SPORT OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839079, REGON: 385959862, NIP: 5213895696,

(viii) MANUFAKTURA ZDROWIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie (32-080), ul. Krakowska 280, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769214, REGON: 382465409, NIP: 5130258828,

dalej łącznie jako „Spółki Przejmowane”.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym przejmie ich aktywa i pasywa.